પ્રિન્ટ કરો Print this | Share this

જન સેવા કેન્દ્ર, મહેસાણા

જિલ્લા કલેકટર ઓફીસ,
બ્લોક નંબર -૩, એમ.એસ. ભવન,
રાજમહેલ રોડ, મહેસાણા,
ગુજરાત - ૩૮૪૦૦૧

૮:૩૦ A.M થી ૫:૩૦ P.M
+૯૧ ૨૭૬૨ ૨૨૨૨૦૩

હોલિડે કેલેન્ડર

 
રજાઓ અને બિન કામદાર શનિવાર